Ron Ridskalny (President) @ Valley Canvas & Awning (1994) Ltd.